Demoliční práce - Plzeň a okolí

Chcete stavět, ale pořídili jste si pozemek, na němž se nachází stavba určená k demolici? Anebo potřebujete vyhloubit základy či provést výkopy pro sítě? Využijte možností silných strojů, díky kterým bude práce hotova raz dva.

Pakliže jste z Plzeňského kraje a sháníte se po demoličních nebo stavebních pracích, potřebujete provést zemní práce jako jsou výkopy základů pro stavbu domu, rýh pro inženýrské sítě a nebo jámy pro bazén, obraťte se na specializovanou firmu.

Demolice, stavební a zemní práce – Plzeň a okolí

Odborná firma se specializuje na veškeré zemní práce, inženýrské sítě, demolice, výkopy pro inženýrské sítě, hloubení základů pro domy, bazény, práce s hydraulickým kladivem a autodopravu.

Společnost k nabízeným pracím využívá nejmodernější techniku, která zajistí vysokou produktivitu. Obsluhu stavební techniky zajišťují kvalifikovaní pracovníci, kteří zvládnou i ty nejnáročnější pracovní činnosti.

Demoliční práce – Plzeň a okolí

Máte pozemek, ze kterého potřebujete odstranit původní stavby nebo jejich pozůstatky včetně oplocení, zdí nebo zpevněných povrchů či odstranění starých inženýrských sítí apod.? Firma, která vlastní tu správnou techniku, Váš pozemek zbaví veškerých staveb a dokonale jej vyčistí od všeho, co na pozemku nechcete. Demolice se tak mohou týkat nejen nejrůznějších typů budov, ale i plotů nebo zdí či zpevněných povrchů jako jsou živičný povrch či betonové dílce apod.

A co s odpadem, který po demolici zbude? Podle Vašich preferencí buď zůstane na místě, anebo se firma kompletně postará o jeho odvoz a uložení na skládce odpadu. Další možností je druhotné využití (recyklace) odpadu přímo na místě, které také demoliční firma zajistí. Podle potřeby je možné odpad využít k vyrovnání terénu, jako podsypy apod.

Jak probíhá demolice?

Pro zajištění bezpečnosti musí být objekt určený k demolici před zahájením demoličních prací odpojen od veškerých inženýrských sítí a prostor vymezený pro demolici musí být znatelně vyznačen. V případě potřeby jsou chráněny stávající inženýrské sítě, které nemají být demolicí dotčeny.!

Následně se objekt určený k demolici částečně rozebere a získané materiály se dle potřeby roztřídí. Poté přichází na řadu demolice pomocí těžké mechanizace. Využívají se stroje jako bourací kladiva, hydraulické nůžky, demoliční ramena, nakladače, rypadla aj. Při demoličních pracích prováděných těžkou technikou se postupuje postupně odshora dolů tak, aby bylo možné získaný materiál průběžně třídit s ohledem na jeho recyklaci, uložení na skládce odpadů, případně jiné využití.

Co se děje s odpadem z demolice?

Odpad je možné vyvézt na skládku odpadů, avšak výhodnější je jeho recyklace. Díky druhotnému využití stavebního odpadu je možné dokonce i ušetřit, neboť za uložení odpadu na skládce odpadů se platí a něco stojí samozřejmě i přeprava odpadu.

Proto se demoliční odpad třídí již na místě samotné demolice. Odpad je následně možné využít jako zásypový materiál přímo na staveništi či na jiném předem domluveném místě většinou k vyrovnání pozemku nebo navýšení terénu. Pokud se jedná o pozemek, který bude sloužit jako zahrada, odpad se zahrne hlušinou a pak ornicí, takže pozemek není nijak znehodnocen. Pozemek se díky tomu vyrovná anebo navýší, což je výhodné například v záplavových oblastech aj.

Jindy je možné recyklovaný materiál ze stavby využít například pro výrobu tepelné izolace či lepenky apod. A pokud tvoří odpad staré a relativně neponičené dřevěné trámy nebo desky, je možné je dokonce prodat firmám, které je využívají pro restaurování historických objektů nebo výstavbu jejich replik apod..

Úprava terénu po demolici Plzeň a okolí

Chcete ihned po skončení demolice začít s novou výstavbou? Firma na pozemku provede terénní úpravy nebo zemní práce dle potřeby, takže práce mohou probíhat rychle a bez prodlení.

Drobné stavební práce – Plzeň a okolí

Kromě demoličních prací Vám může firma nabídnout i provádění drobných stavebních prací jako jsou výstavba pozemních a inženýrských sítí a přípravné práce pro stavby – zemní a výkopové práce, terénní úpravy, základy pro rodinné domy a základové desky.

Zemní práce – Plzeň a okolí

Zemní práce představují především vykopání a dle potřeby případnou úpravu, nakládku a odvoz zeminy. Zemní práce se provádějí především pro účely hloubení základů pro rodinné domy a jiné stavby, pro inženýrské sítě anebo zahloubené bazény, zahradní jezírka, čističky, tepelná čerpadla, jímky nebo septiky aj.

Jak se provádějí zemní práce?

Zemní práce je možné provádět ručně za pomocí nástrojů jako jsou krumpáč a lopata, anebo použitím techniky. Oba způsoby mají své opodstatnění.

Ruční výkopy se provádí tam, kde je třeba dávat pozor na již existující inženýrské sítě, které nesmí být poškozeny, případně v těsné blízkosti budovy anebo při oplocení či zdi obepínající pozemek anebo všude tam, kam se technika z nějakého důvodu nedostane.

Zemní práce pomocí techniky se využívají v případech, kdy není třeba dokonalé přesnosti. Použití těžké techniky představuje výhodu především díky rychlosti práce. To, co by ručním kopáním mohlo trvat dny i týdny, zvládne těžká technika za mnohem kratší čas, podle rozsahu prací i za jeden den.

Někdy je třeba provést zabezpečení výkopu, aby se nesesunuly jeho stěny. Proto je výhodné využít na provádění zemních prací profesionální firmu, jejíž pracovníci znají a dodržují předpisy ohledně bezpečnosti práce.

Kromě zemních prací je možné techniku využít také při terénních úpravách pozemku. Pomocí vhodně zvolených terénních prací je možné měnit vzhled, vlastnosti, účel nebo funkci pozemku. Terénní úpravy je možné realizovat za účelem vyrovnání pozemku, vytvoření terasovitého pozemku, anebo po provedené demolici k vylepšení vzhledu nebo funkčnosti pozemku, pro účely výstavby zpevněných ploch a pozemních komunikací apod.

Nákladní doprava – Plzeň a okolí

Při stavebních pracích, demolicích či terénních úpravách může být zapotřebí převážet velké množství materiálu, k čemuž běžné automobily nepostačují. Řešením je využití služeb nákladní autodopravy. Nákladní autodoprava představuje převoz jakéhokoli stavebního materiálu nebo odpadu po demolici, strojů, zeminy nebo hlušiny, písku, štěrku, kamení, ale i nejrůznějšího zařízení, vybavení a jiného zboží včetně nadměrných břemen.

Dle potřeby je možné zajistit i velkoobjemový odpadový kontejner na stavební a jiný odpad či převoz písku, zeminy, štěrku, kamení, betonu a jiných sypkých nebo dalších stavebních materiálů.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id20465 (magazinplzen.cz#32)


Přidat komentář